Vælg type:
Vælg sygdom: << Udvidet søgning
Vælg region: Vælg stadie:
Vælg hospital: Vælg fase:
Skriv fritekst:
Søgeresultat:
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
ACERTA 006 Et randomiseret, multicenter, åbent, noninferioritets-, fase 3 forsøg til sammenligning af ACP-196 og ibrutinib hos tidligere behandlede forsøgsdeltagere med kronisk lymfatisk leukæmi med høj risiko Fase 3 Aalborg Universitetshospital
AML 19 Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
AML LI-1 Undersøgelse vedrørende akut myeloid leukæmi og højrisiko MDS hos ældre: NCRI Protokol. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
APO010 (Fase 1) Fase 1, åbent, dosiseskalerende studie, der undersøger tolerabiliteten og effektiviteten af APO010 i patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose udvalgt ved Drug Respons Predictor (DRP) Fase 1 Rigshospitalet
APO010/Screeningsprotokollen Screening for følsomhed for antineoplastisk medicin hos patienter med myelomatose Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Arroven Et observationsstudie af sikkerheden ved brentuximab vedotin i behandlingen af recidiveret eller refraktær CD30+ Hodgkins lymfom og recidiveret eller refraktært systemisk anaplastisk storcellet lymfom. Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ARTIMiDs MM-015 Et ikke-interventionsstudie med patienter, som behandles med pomalidomid efter relaps af refraktær myelomatose, som er behandlet med mindst 2 tidligere behandlingsregimer, indeholdende både lenalidomid og bortezomib, og har progression på sidste behandlingsregime Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
AzaCTA Peptidvaccination i kombination med azacitidin til patienter med myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi - et fase 1 studie Fase 1 Herlev Hospital
B-CAP Brentuximab vedotin eller B-CAP til behandling af ældre patienter med nydiagnostiseret klassisk Hodgkin lymfom Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi Nytænkning i opfølgningen af patienter med hæmatologiske kræftformer – patienter med myeloid leukæmi som model for andre kræfttyper Århus Universitetshospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BRAF 117019 Åbent fase 2 forsøg til patienter med BRAF V600E- muterede sjældne cancertyper med flere histologier til undersøgelse af kliniske effekt og sikkerhed af kombinationsbehandlingen af dabrafenib og trametinib Fase 2 Rigshospitalet
BRAF117019 (hæmatologiske specifikationer) Åbent fase II-forsøg med forsøgsdeltagere med BRAF V600E-muterede sjældne cancertyper med flere typer histologi med henblik på at undersøge den kliniske effekt af og sikkerheden ved kombinationsbehandlingen med dabrafenib og trametinib Fase 2 Rigshospitalet
C16011 Et fase 3, randomiseret, kontrolleret, open-label, multicenter sikkerheds- og effektivitsstudie med dexamethason og MLN9708 eller lægens valg af behandling administreret til patienter med recidiverende eller refraktær systemisk letkædeamyloidose (AL) Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
C16021 Et fase 3, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet studie af ixazomibcitrat som vedligeholdelsesbehandling efter primær behandling hos ny-diagnosticeret myelomatose patienter, som ikke er behandlet med stamcelle transplantation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
RegionsHospital Holstebro
Århus Universitetshospital
CARFI Et klinisk prospektivt fase II forsøg - induktionsbehandling med carfilzomib, cyclophosphamid og dexamethason, og højdosisbehandling med stamcellestøtte til patienter med tilbagefald af myelomatose efter tidligere højdosisbehandling. Efterfølgende åben, randomiseret vedligeholdelsesbehandling med carfilzomib/dexamethason eller observation. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CD4 CD4-positve T lymfocytter og infektioner hos patienter med myelomatose og lymfomer behandlet med højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation Sjællands Universitetshospital Roskilde
CheckMate 602 Åbent, randomiseret fase 3 studie af kombinationen af Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid og Dexametason i recidiverende og refraktær myelomatose Fase 3 Århus Universitetshospital
CHRONOS-4 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret, multicenter studie af intravenøs PI3K-inhibitor copanlisib i kombination med standard immunkemoterapi versus standard immunkemoterapi hos patienter med recidiverende indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) - CHRONOS-4 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
CLL 13/GAIA Et fase 3, multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent studie af standard kemo-immunterapi (FCR/BR) vs. Rituximab plus Venetoclax (Rve) vs. Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (Gve) vs. Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax (GIVe) hos patienter i god fysisk form med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden 17p deletion eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CMPN (SJ-456) Kliniske, immunologiske og molekylærbiologiske studier ved de Philadelphia-kromosom negative kroniske myeloproliferative neoplasier: perspektiver for diagnostik og behandling Sjællands Universitetshospital Roskilde
EMMY - Exercise in Multiple Myeloma Tidlig initieret individuel træning hos nydiagnostiseret myelomatose patienter; effekt på fysiske funktion, fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, smerte- og knogle sygdom Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
FHCRC 2206 Undersøgelse af effekten af immunhæmmende behandling med sirolimus kombineret med cyklosporin (CSP) og mycofenolatmofetil (MMF) som akut GVHD profylakse efter nonmyeloablativ HLA klasse I eller II mismatchet donor Hematopoietisk Celle Transplantation (HCT) – Et Multi-Center forsøg Rigshospitalet
Fotoferese/GVHD Behandling af steoridrefraktær akut og kronisk Graft versus Host sygdom (GVHD) med ekstrakorporal fotoferese Fase 2 Rigshospitalet
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ICARIA Et fase 3, randomiseret, åbent, muticenter studie, der sammenligner kombination af isatuximab (SAR650984), pomalidomid og lavdosis dexamethason med pomalidomid og lavdosis dexamethason hos patienter med refraktær eller recidiverende og refraktær myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
IDHENTIFY/AG-221 Et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie hvor effekt og sikkerhed med AG-221 sammenlignes med konventionel behandlingsregime hos ældre patienter med sene stadier af AML med IDH2 mutation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv Undersøgelse af immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv fra patienter med follikulært lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi Herlev Hospital
Individualiseret patientbehandling Individualiseret patientbehandling: Bedre cancer diagnostik og terapi Rigshospitalet
Kaleidoscope Et prospektivt ikke-intervention post-autorisation sikkerhedsstudie (PASS) designet som et sygdomsregister over patienter med transfusionsafhængigt myelodysplastisk syndrom (MDS) af typerne IPSS lav- eller middel-1-risiko og isoleret 5q-deletion Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
KASTEL Kognitiv funktion hos patienter med Hodgkin Lymfom og Diffust Storcellet B-Celle Lymfom Rigshospitalet
Kombinationsprotokollen Kombinationsbehandling med interferon-alpha 2 + JAK1-2 Inhibitor hos patienter med Philadelphia-negative kroniske myeloproliferative neoplasier Odense Universitetshospital
M15-550 Venice-1 Ublindet, enkelt-arms fase 3B multi-center studie, som evaluerer effekten af Venetoclax (ABT-199) hos patienter med tilbagefald af eller behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) herunder de som har 17p deletion eller TP53 mutation ELLER de som tidligere har modtaget behandling med B-celle receptorhæmmere Fase 3 Århus Universitetshospital
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MATRix - IELSG 43 Højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation eller konsoliderende konventionel kemoterapi for primært CNS lymfom – et randomiseret fase III studie Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
MEDI 4736-MM-003 (Fusion) Et fase 2, multicenter, ikke-blindet forsøg med det formål at fastlå sikkerheden og effekten ved kombinationen af Durvalumab (Durva) og Daratumumab (Dara) (D2) hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktær myelomatose (rrMM) Fase 2 Rigshospitalet
Medi4736-DLBCL-001 Et fase 2-, åbent, multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og den kliniske aktivitet af durvalumab i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednison (R-CHOP) eller i kombination med lenalidomid plus R-CHOP (R2-CHOP) hos deltagere med tidligere ubehandlet højrisiko diffust storcellet B-cellelymfom Fase 2 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MEDI4736-MM-002 (Fusion 2) Et fase 1/2 multicenter, ikke-blindet forsøg med det formål at bestemme den anbefalede dosis og doseringsregimen for durvalumab (MEDI4736) i kombination med lenalidomid (LEN) med og uden dexamethason (dex) hos forsøgspersoner, som for nylig er blevet diagnosticeret med myelomatose (NDMM) Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
MMIR Molekylære forandringer i myelomatose (MM) som nye mål for individualiseret behandling Rigshospitalet
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 protocol til forebedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Rigshospitalet
NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 protokol til forbedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Århus Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
OPTIC Et randomiseret, ublindet fase 2-forsøg med ponatinib hos patienter med resistent kronisk fase kronisk myeloid leukæmi med henblik på beskrivelse af effekt og sikkerhed af en række doser Fase 2 Århus Universitetshospital
OPTIMISM MM-007 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie, med sammenligning af effekt og sikkerhed ved behandling med pomalidomid, bortezomib og lavdosis dexamethason versus bortezomib og lavdosis dexamethason hos patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PREBEN Et fase 1/2 studie af kombinationsbehandling med pixantrone, etoposid, bendamustin og ved CD20-positive tumorer, rituximab til patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft af B- eller T-celle fænotype – P(R)EBEN studiet Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Un
SAKK 35/14 Rituximab med eller uden tillæg af ibrutinib til tidligere ubehandlede patienter med fremskreden, symptomatisk follikulært lymfom. Et randomiseret, dobbelt-blindet fase II studie, et samarbejde mellem SAKK og NLG (SAKK35/14) Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Siesta En randomiseret kontrolleret undersøgelse af Alendronat som forebyggende behandling mod udvikling af glucocorticoid induceret osteoporose hos patienter der behandles for malignt lymfom Aalborg Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
VISION/HOVON 141 CLL Et prospektivt, multicenter fase II forsøg for behandling med ibrutinib plus venetoclax af patienter med kreatinin clearance ≥ 30 ml/min, som har modtaget tidligere behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (RR-CLL) med eller uden TP53 aberrationer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Waldenström Kliniske og Immunologiske Studier ved Waldenströms Makroglobulinæmi og IgM MGUS: Potentiale og Perspektiver for Cancer Immunterapi Herlev Hospital