Vælg type:
Vælg sygdom: << Udvidet søgning
Vælg region: Vælg stadie:
Vælg hospital: Vælg fase:
Skriv fritekst:
Søgeresultat:
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
CC-92480-MM-001 Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose Fase 1 Rigshospitalet
AML 19 Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
AML LI-1 Undersøgelse vedrørende akut myeloid leukæmi og højrisiko MDS hos ældre: NCRI Protokol. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
APO010 (Fase 1) Fase 1, åbent, dosiseskalerende studie, der undersøger tolerabiliteten og effektiviteten af APO010 i patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose udvalgt ved Drug Respons Predictor (DRP) Fase 1 Rigshospitalet
APO010/Screeningsprotokollen Screening for følsomhed for antineoplastisk medicin hos patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
APOLLO Et fase 3 studie, der sammenligner pomalidomid og dexamethason med eller uden daratumumab hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktær multipelt myelom, som har modtaget mindst én forudgående behandlingslinje med både lenalidomid og en proteasom-hæmmer Fase 3 Vejle Sygehus
Arroven Et observationsstudie af sikkerheden ved brentuximab vedotin i behandlingen af recidiveret eller refraktær CD30+ Hodgkins lymfom og recidiveret eller refraktært systemisk anaplastisk storcellet lymfom. Århus Universitetshospital
ARTIMiDs MM-015 Et ikke-interventionsstudie med patienter, som behandles med pomalidomid efter relaps af refraktær myelomatose, som er behandlet med mindst 2 tidligere behandlingsregimer, indeholdende både lenalidomid og bortezomib, og har progression på sidste behandlingsregime Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
AzaCTA Peptidvaccination i kombination med azacitidin til patienter med myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi - et fase 1 studie Fase 1 Herlev Hospital
B-CAP Brentuximab vedotin eller B-CAP til behandling af ældre patienter med nydiagnostiseret klassisk Hodgkin lymfom Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BIO-CHIC Biomarkørstyret og dosisintensiveret kemoimmunoterapi med tidlig CNS profylakse til patienter under 65 år med højrisiko diffust storcellet B-celle lymfom Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Århus Universitetshospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BRAF117019 (hæmatologiske specifikationer) Åbent fase II-forsøg med forsøgsdeltagere med BRAF V600E-muterede sjældne cancertyper med flere typer histologi med henblik på at undersøge den kliniske effekt af og sikkerheden ved kombinationsbehandlingen med dabrafenib og trametinib Fase 2 Rigshospitalet
C16011 Et fase 3, randomiseret, kontrolleret, open-label, multicenter sikkerheds- og effektivitsstudie med dexamethason og MLN9708 eller lægens valg af behandling administreret til patienter med recidiverende eller refraktær systemisk letkædeamyloidose (AL) Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
C16021 Et fase 3, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet studie af ixazomibcitrat som vedligeholdelsesbehandling efter primær behandling hos ny-diagnosticeret myelomatose patienter, som ikke er behandlet med stamcelle transplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
C16029 Et fase 2/3, randomiseret, ikke-blindet forsøg med sammenligning af oral ixazomib/dexamethason og oral pomalidomid/dexamethason ved recidiverende og/eller refraktær myelomatose Fase 2
Fase 3
RegionsHospital Holstebro
Aalborg Universitetshospital
CHRONOS-4 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret, multicenter studie af intravenøs PI3K-inhibitor copanlisib i kombination med standard immunkemoterapi versus standard immunkemoterapi hos patienter med recidiverende indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) - CHRONOS-4 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Citadel 102 Et åbent, dosisbestemmende og kohorte ekspanderende fase 1 studie til evaluering af sikerhed og effektivitet af INCB050465 kombineret med bendamustin og obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktært follikulært lymfom Fase 1 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
CITADEL 204 Et fase 2, ublindet, 2-kohorteforsøg med INCB050465, en PI3Kδ-hæmmer, hos deltagere med recidiverende eller refraktær marginalzonelymfom med eller uden tidligere eksponering for en BTK-hæmmer Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
CLL 13/GAIA Et fase 3, multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent studie af standard kemo-immunterapi (FCR/BR) vs. Rituximab plus Venetoclax (Rve) vs. Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (Gve) vs. Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax (GIVe) hos patienter i god fysisk form med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden 17p deletion eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CMPN (SJ-456) Kliniske, immunologiske og molekylærbiologiske studier ved de Philadelphia-kromosom negative kroniske myeloproliferative neoplasier: perspektiver for diagnostik og behandling Sjællands Universitetshospital Roskilde
EMMY - Exercise in Multiple Myeloma Tidlig initieret individuel træning hos nydiagnostiseret myelomatose patienter; effekt på fysiske funktion, fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, smerte- og knogle sygdom Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ENRICH Randomiseret, åbent studie af rituximab/ibrutinib vs rituximab/kemoterapi hos ældre patienter med ubehandlet mantlecelle lymfom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
FHCRC 2206 Undersøgelse af effekten af immunhæmmende behandling med sirolimus kombineret med cyklosporin (CSP) og mycofenolatmofetil (MMF) som akut GVHD profylakse efter nonmyeloablativ HLA klasse I eller II mismatchet donor Hematopoietisk Celle Transplantation (HCT) – Et Multi-Center forsøg Rigshospitalet
GLOW Et randomiseret, åbent, fase 3 forsøg for kombination af ibrutinib plus venetoclax versus chlorambucil plus obinutuzumab som første-linje behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) /småcellet lymfocytært lymfom (SLL) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
GMI-1271-230 Fase 1 dosisøgningsforsøg til bestemmelse af effektiviteten, sikkerheden og de farmakokinetiske egenskaber af GMI-1271 som tilskud til standard kemoterapi i behandlingen af myelomatose Fase 1 Vejle Sygehus
GOSSAMER Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret multicenterforsøg med FLT3-hæmmeren gilteritinib (ASP2215) givet som vedligeholdelsesbehandling efter induktions-/konsolideringsbehandling til forsøgsdeltagere med FLT3/ITD AML i første komplette remission Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HD21 HD21 for fremskredne stadier - behandlingsoptimering af første-linje behandling for fremskreden Hodgkin lymfom; sammenligning af 4-6 serier eskaleret BEACOPP med 4-6 serier BrECADD Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IDHENTIFY/AG-221 Et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie hvor effekt og sikkerhed med AG-221 sammenlignes med konventionel behandlingsregime hos ældre patienter med sene stadier af AML med IDH2 mutation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv Undersøgelse af immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv fra patienter med follikulært lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi Herlev Hospital
Immunterapi til Myelomatose – et forstudie Kliniske og immunologiske studier ved myelomatose og forstadier hertil: perspektiver for diagnostik og behandling Herlev Hospital
IMROZ – EFC12522 Et fase 3, randomiseret, ikke-blindet multicenterforsøg til vurdering af den kliniske gevinst ved behandling med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade®), lenalidomid (Revlimid®) og dexamethason versus en kombination af bortezomib, lenalidomid og dexamethason hos forsøgsdeltagere med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til transplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Kaleidoscope Et prospektivt ikke-intervention post-autorisation sikkerhedsstudie (PASS) designet som et sygdomsregister over patienter med transfusionsafhængigt myelodysplastisk syndrom (MDS) af typerne IPSS lav- eller middel-1-risiko og isoleret 5q-deletion Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
M15-654 Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MATRix - IELSG 43 Højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation eller konsoliderende konventionel kemoterapi for primært CNS lymfom – et randomiseret fase III studie Fase 3 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
MMIR Molekylære forandringer i myelomatose (MM) som nye mål for individualiseret behandling Rigshospitalet
MORPHO Et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med FMS-like tyrosin kinase 3 (FLT3) -hæmmeren gilteritinib, administreret som vedligeholdelsesterapi efter en allogen transplantation for patienter med FLT3/ internal tandem duplication (ITD) akut myeloid leukæmi (AML) Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Rigshospitalet
NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 protocol til forebedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Rigshospitalet
NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 protokol til forbedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Århus Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
NP39461 Åbent, dosiseskalerende/udvidet fase Ib forsøg for at vurdere sikkerheden ved samt farmakokinetikken og den kliniske aktivitet af kombinationen af RO6870810 og venetoclax med eller uden rituximab hos patienter med recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Fase 1 Rigshospitalet
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom Fase 1 Rigshospitalet
OCEAN Et randomiseret, kontrolleret, åbent, fase 3-forsøg med melflufen/dexamethason sammenlignet med pomalidomid/dexamethason til patienter med tilbagevendende/ikke behandlingsfølsom myelomatose, som ikke er følsom over for lenalidomid Fase 3 Vejle Sygehus
OPTIC Et randomiseret, ublindet fase 2-forsøg med ponatinib hos patienter med resistent kronisk fase kronisk myeloid leukæmi med henblik på beskrivelse af effekt og sikkerhed af en række doser Fase 2 Århus Universitetshospital
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PREBEN Et fase 1/2 studie af kombinationsbehandling med pixantrone, etoposid, bendamustin og ved CD20-positive tumorer, rituximab til patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft af B- eller T-celle fænotype – P(R)EBEN studiet Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Un
REACH-2 Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær akut graft-versus-host sygdom (aGVHD) efter knoglemarvstransplantation Fase 3 Rigshospitalet
REACH3 Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter knoglemarvstransplantation Fase 3 Rigshospitalet
SAKK 35/14 Rituximab med eller uden tillæg af ibrutinib til tidligere ubehandlede patienter med fremskreden, symptomatisk follikulært lymfom. Et randomiseret, dobbelt-blindet fase II studie, et samarbejde mellem SAKK og NLG (SAKK35/14) Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Siesta En randomiseret kontrolleret undersøgelse af Alendronat som forebyggende behandling mod udvikling af glucocorticoid induceret osteoporose hos patienter der behandles for malignt lymfom Aalborg Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
VISION/HOVON 141 CLL Et prospektivt, multicenter fase II forsøg for behandling med ibrutinib plus venetoclax af patienter med kreatinin clearance ≥ 30 ml/min, som har modtaget tidligere behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (RR-CLL) med eller uden TP53 aberrationer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
RegionsHospital Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital