Vælg type:
Vælg sygdom: Udvidet søgning >>
Søgeresultat: (Alle)
Kort titel Forklarende titel Fase Hospitaler
ACERTA 006 Et randomiseret, multicenter, åbent, noninferioritets-, fase 3 forsøg til sammenligning af ACP-196 og ibrutinib hos tidligere behandlede forsøgsdeltagere med kronisk lymfatisk leukæmi med høj risiko Fase 3 Aalborg Universitetshospital
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Vejle Sygehus
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Herlev Hospital
Adjuverende Atezolizumab Et fase 3, mulitcenter, randomiseret, placebokontrolleret, dobbelt-blindt studie af atezolizomab (Anti-PD-L1 antistof) som adjuverende behandling hos patienter med nyrekræft og med høj risiko for udvikling af metastaser efterfulgt af nefrektomi Fase 3 Herlev Hospital
Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB Åbent fase 1-forsøg med dosisøgning af afatinib alene for at fastlægge den højeste tålte dosis, sikkerheden, farmakokinetikken og effekten af afatinib hos børn i alderen 2 år til <18 år med recidiv eller resistent neuro-ektodermal tumor, rhabdomyosarkom eller anden solide tumor med kendt forstyrrelse af ErbB signalvejen uanset tumour type. Fase 1 Rigshospitalet
ALCL 99 International protokol for behandling af storcellet anaplastisk lymfom hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ALL2008 maintnance therapy Farmakokinetik for 6-mercaptopurin og methotrexate under vedligeholdelsesbehandling af akut lymfoblastær leukæmi Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
ALTA-1L Et fase III multicenter studie af brigatinib (AP26113) versus crizotinib hos ALK-positive patienter med fremskreden ikke småcellet lungecancer Fase 3 Odense Universitetshospital
AML 19 Voksne med AML eller høj-risiko MDS (AML 19) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
AML LI-1 Undersøgelse vedrørende akut myeloid leukæmi og højrisiko MDS hos ældre: NCRI Protokol. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
APO010 (Fase 1) Fase 1, åbent, dosiseskalerende studie, der undersøger tolerabiliteten og effektiviteten af APO010 i patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose udvalgt ved Drug Respons Predictor (DRP) Fase 1 Rigshospitalet
APO010/Screeningsprotokollen Screening for følsomhed for antineoplastisk medicin hos patienter med myelomatose Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Arroven Et observationsstudie af sikkerheden ved brentuximab vedotin i behandlingen af recidiveret eller refraktær CD30+ Hodgkins lymfom og recidiveret eller refraktært systemisk anaplastisk storcellet lymfom. Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
ARTIMiDs MM-015 Et ikke-interventionsstudie med patienter, som behandles med pomalidomid efter relaps af refraktær myelomatose, som er behandlet med mindst 2 tidligere behandlingsregimer, indeholdende både lenalidomid og bortezomib, og har progression på sidste behandlingsregime Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Ascend 10, CLDK378A2407 Et åbent multicenter, fase II -forsøg med ceritinib hos patienter med fremskredne solide tumorer og hæmatologisk maglinitet karakteriseret ved genetisk abnormalitet af anaplastic lymphoma kinase (ALK) Fase 2 Rigshospitalet
Atezolizumab Basket Et åbent, multi-kohorte, fase II forsøg med Atezolizumab (MPDL3280A) til metastaserede solide tumorer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
AZA-AML-004 Sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik og effekt af azacitidin (vidaza) overfor ingen behandling til børn og unge voksne med molekylært recidiv af AML i første remission Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
AzaCTA Peptidvaccination i kombination med azacitidin til patienter med myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi - et fase 1 studie Fase 1 Herlev Hospital
AZA-JMML-001 Et fase 2, multicenter, åbent allokeringsstudie til evaluering af farmakokinetikken, farmakodynamikken, sikkerhed og aktivitet af azacitidin til børn med nyligt diagnosticeret juvenil myelomonocytisk leukæmi før stamcelle transplantation, samt sammenligne effekten af azacitidin med et historisk kontrolmateriale Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BAY 1436032/18239 Et ublindet, ikke-randomiseret, multicenter-, fase I-forsøg med henblik på bestemmelse af den maksimalt tolererede eller anbefalede fase II-dosis af oral mutant IDH1-hæmmer BAY 1436032 og beskrivelse af dens sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og indledende farmakodynamisk og antitumor aktivitet hos patienter med IDH1-R132X-mutante avancerede faste tumorer Fase 1 Rigshospitalet
B-CAP Brentuximab vedotin eller B-CAP til behandling af ældre patienter med nydiagnostiseret klassisk Hodgkin lymfom Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
BEACON Et randomiseret, ublindet, 3-armet, fase 3 multicenterforsøg med encorafenib + cetuximab plus eller minus binimetinib over for irinotecan/cetuximab eller infusions 5-fluorouracil (5-FU)/folinsyre (FS)/irinotecan (FOLFIRI)/cetuximab med et indledende sikkerhedsforsøg af encorafenib + binimetinib + cetuximab hos patienter med BRAF V600E-muteret metastatisk kolorektal cancer Fase 3 Odense Universitetshospital
Beacon ITCC-032 Et randomiseret fase 2b-forsøg med bevacizumab føjet til temozolamid +/- irinotecan til børn med refraktært/recidiveret neuroblastom Fase 2 Rigshospitalet
Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi Nytænkning i opfølgningen af patienter med hæmatologiske kræftformer – patienter med myeloid leukæmi som model for andre kræfttyper Århus Universitetshospital
Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test Treatment of "Low Anterior Resection Syndrome" by Percutaneous Nerve Evaluation and Transanal Irrigation Århus Universitetshospital
Bevac Prædiktion af behandlingseffekt ved kemoterapi og anti-VEGF-A behandling af patienter med metastaserende colorectal cancer på basis af molekylærbiologiske markører Herlev Hospital
Vejle Sygehus
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BioHeart II Biomarkører for hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion ved trastuzumab (Herceptin) behandling – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BIOMEDE BIOlogical MEdicine for diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) Eradication Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Randomiseret, åbent, kontrolleret, fase 3 forsøg med antistof blinatumomab (BiTE) versus konventionel kemoterapi som konsolidering hos børn med høj-risiko 1. recidiv af B-linie akut lymfoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
BoneBio Kan behandlingen af øget knogleomsætning hos brystkræftpatienter med knoglemetastaser tilpasses den enkelte patient? Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Vejle Sygehus
BP29889/ Anti-Ang2 Et åbent, fase IB, multicenter forsøg med dosiseskalerende kohorter, med henblik på at vurdere sikkerhed, farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD) og terapeutisk virkning af RO7009789 (CD40 agonist) i kombination med vanucizumab (Anti-Ang2 og Anti-VEGF bispecifik monoklonalt antistof) hos patienter med metastatiske solide tumorer Fase 1
BRAF 117019 Åbent fase 2 forsøg til patienter med BRAF V600E- muterede sjældne cancertyper med flere histologier til undersøgelse af kliniske effekt og sikkerhed af kombinationsbehandlingen af dabrafenib og trametinib Fase 2 Rigshospitalet
BRAF117019 (hæmatologiske specifikationer) Åbent fase II-forsøg med forsøgsdeltagere med BRAF V600E-muterede sjældne cancertyper med flere typer histologi med henblik på at undersøge den kliniske effekt af og sikkerheden ved kombinationsbehandlingen med dabrafenib og trametinib Fase 2 Rigshospitalet
BrAKT1 Fase 1, ublindet, multicenter forsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og preliminær antitumor aktivitet til patienter med avanceret cancer Fase 1 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
BROCADE 3 Et randomiseret placebo kontrolleret fase 3-forsøg med carboplatin og paclitaxel med eller uden PARP hæmmeren Veliparib (ABT-888) hos forsøgsdeltagere med HER2-negative metastatisk eller lokalt avanceret ikke opererbart BRCA associeret brystkræft Fase 3 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
C16011 Et fase 3, randomiseret, kontrolleret, open-label, multicenter sikkerheds- og effektivitsstudie med dexamethason og MLN9708 eller lægens valg af behandling administreret til patienter med recidiverende eller refraktær systemisk letkædeamyloidose (AL) Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
C16021 Et fase 3, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet studie af ixazomibcitrat som vedligeholdelsesbehandling efter primær behandling hos ny-diagnosticeret myelomatose patienter, som ikke er behandlet med stamcelle transplantation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
RegionsHospital Holstebro
Århus Universitetshospital
CA209-032 Behandling med nivolumab alene eller i kombination med ipilimumab til patienter med avanceret eller metastaserende kræft Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
CA224-020 Et fase 1/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerheden, tolerabiliteten og effektiviteten af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (Nivolumab, BMS-936558) i fremskredne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Cairo 4 Medfører operation af svulsten i tarmen en forbedret overlevelse hos patienter, med spredning af tyktarm og endetarmskræft - Et randomiseret studie mellem kirurgi og kemoterapi eller kemoterapi alene Fase 3 Herlev Hospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Calcium elektroporation af keloider Calcium elektroporation til behandling af keloider Herlev Hospital
CARFI Et klinisk prospektivt fase II forsøg - induktionsbehandling med carfilzomib, cyclophosphamid og dexamethason, og højdosisbehandling med stamcellestøtte til patienter med tilbagefald af myelomatose efter tidligere højdosisbehandling. Efterfølgende åben, randomiseret vedligeholdelsesbehandling med carfilzomib/dexamethason eller observation. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
CaToROC Cabazitaxel og tocotrienol hos patienter med recidiverende ovariecancer efter behandling med standard kemoterapi Fase 2 Vejle Sygehus
Cellefrit tumor-DNA Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi Århus Universitetshospital
Cellemarkører og pembrolizumab Et observationelt studiedesign til at detektere om co-stimulatoriske markører og vitamin D status hos patienter med anti-PD-1 behandlet fremskredent melanom kan forudsige behandlingseffekt Århus Universitetshospital
Cerebellar mutism syndrome Nordisk studie af cerebella mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Ukendt Fase Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
CETMET Et randomiseret multicenter fase II forsøg med Cetuximab i kombination med 5-FU og Cisplatin eller Carboplatin versus Cetuximab i kombination med Paclitaxel og Carboplatin til behandling af patienter med recidiveret eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved/hals regionen, som ikke er egnede til lokal behandling alene. Fase 2
Checkmate 274/CA209274 Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blind, multicenter studie af adjuverende nivolumab vs. placebo i patienter med højrisiko invasiv urotelial cancer Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Checkmate 498, CA 209-498 Et randomiseret, åbent fase III forsøg med nivolumab eller temozolomid givet samtidig med strålebehandling til nyligt diagnostiserede patienter med umetyleret MGMT glioblastom Fase 3 Odense Universitetshospital
CheckMate 548 Et randomiseret, fase 2 enkeltblindet studie med Temozolomid givet samtidig med strålebehandling kombineret med enten nivolumab eller placebo til patienter med nydiagnosticeret metyleret glioblastom Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
CheckMate 577 Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, fase 3 studie af adjuverende nivolumab eller placebo hos patienter med resekteret karcinom i øsofagus eller den gastroøsofageale overgang Fase 3 Århus Universitetshospital
CheckMate 602 Åbent, randomiseret fase 3 studie af kombinationen af Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid og Dexametason i recidiverende og refraktær myelomatose Fase 3 Århus Universitetshospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Herlev Hospital
CHIPAC Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, fase II studie af T-ChOS™ eller placebo i kombination med standardbehandling med gemcitabin og capecitabin, som adjuverende behandling til patienter, der er opereret for pancreascancer Fase 2 Herlev Hospital
CHRONOS-4 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet, kontrolleret, multicenter studie af intravenøs PI3K-inhibitor copanlisib i kombination med standard immunkemoterapi versus standard immunkemoterapi hos patienter med recidiverende indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) - CHRONOS-4 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
CINC Et åbent, multicenter, dosis eskalerende fase 1 studie, som evaluerer farmakokinetik, sikkerhed og tolerance af INC280 tabletter med mad hos patienter med cMET-dysreguleret fremskredne solide tumorer Fase 1 Herlev Hospital
CINC280A2103 (MET) Et åbent multicenter, fase I, sekvensdoserings lægemiddelinteraktionsforsøg med henblik på vurdering af effekten af INC280 på farmakokinetikken ved midazolam og koffein til patienter med cMET‐dysreguleret fremskredne solide tumorer Fase 1 Rigshospitalet
Cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Århus Universitetshospital
CLDK378A2103 Et åbent multicenter, fase 1, lægemiddelforsøg med henblik på vurdering af effekten af ceritinib på farmakokinetikken ved warferin og midazolam som behandling til patienter med ALK-positive fremskredne tumores Fase 1 Rigshospitalet
CLL 13/GAIA Et fase 3, multicenter, randomiseret, prospektivt, åbent studie af standard kemo-immunterapi (FCR/BR) vs. Rituximab plus Venetoclax (Rve) vs. Obinutuzumab (GA101) plus Venetoclax (Gve) vs. Obinutuzumab plus Ibrutinib plus Venetoclax (GIVe) hos patienter i god fysisk form med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) uden 17p deletion eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CMPN (SJ-456) Kliniske, immunologiske og molekylærbiologiske studier ved de Philadelphia-kromosom negative kroniske myeloproliferative neoplasier: perspektiver for diagnostik og behandling Sjællands Universitetshospital Roskilde
COMBI-i Et randomiseret, dobbelt blindet, placebo-kontrolleret fase III forsøg, der undersøger PDR001 eller placebo i kombination med dabrafenib og trametinib til patienter med fremskreden modermærkekræft Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Compleement Et open label, multicenter fase 3b forsøg til at vurdere sikkeheden og effekten af ribociclib (LEE011) i kombination med letrozol til behandling af mænd samt præ- og postmenopausale kvinder med hormonfølsom, HER2-negativ fremskreden brystkræft, som ikke tidligere er blevet behandlet med antihormon for fremskreden sygdom. Fase 3 Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
CORRELATE CORRELATE - Sikkerhed og effekt af Regorafenib i den rutinemæssige kliniske praksis
CRAM Evaluering af overfladeskannings-system for venstresidig brystkræft patienter planlagt til postoperativ DIBH strålebehandling (CRAM) Herlev Hospital
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Ct-BRAF Monitorering af patienter med metastaserende melanom ved hjælp af ”liquid” biopsier Århus Universitetshospital
CUP-GEFCAPI04 Et randomiseret fase III studie, der sammenligner en strategi baseret på molekylærbiologisk analyse med empirisk behandlings strategi hos patienter med karcinomer og ukendt primærtumor (CUP). Fase 3 Århus Universitetshospital
DaBlaCa-12 studie Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder Sjællands Universitetshospital Roskilde
Dabrafenib Et fase 1/2A, 2-delt, åbent enkeltarms multicenterforsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved behandling med oral dabrafenib til børn og unge med fremskredene BRAF V600-muterede solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
DAHANCA 26 Fase II multicenter, ublindet, randomiseret studie med paclitaxel og capecitabine versus paclitaxel, capecitabine og cetuximab til første linie behandling af recidiverende og/ eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved- og halsregionen (HNSCC) Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Dahanca 31 Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer. Herlev Hospital
Dahanca 32 Elektrokemoterapi af hoved-hals cancer Fase 2 Rigshospitalet
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling Et åbent, fase 1a/1b-forsøg med DNA-PK-hæmmeren MSC2490484A kombineret med strålebehandling hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
DOMUS Accelererede forløb fra onkologisk behandling til specialiseret palliativ indsats (SPI) i eget hjem for patienter med kræft: Et randomiseret forsøg Ukendt Fase Rigshospitalet
EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC Fase 2 Herlev Hospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EGFR-mutation ved lungekræft Brug af ny blodprøve til identificering af respons blandt patienter med lungecancer på targeteret behandling. Evaluering i dansk multicenterstudie Regionshospitalet Herning
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Einstein-intervention Randomiseret, dobbeltblindet forsøg med testosteronsubstitution eller placebo til mænd, tidligere behandlet for testikelkræft, med let Leydig celle insufficiens Fase 2
Fase 3
Rigshospitalet
Embrace II Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
EMMY - Exercise in Multiple Myeloma Tidlig initieret individuel træning hos nydiagnostiseret myelomatose patienter; effekt på fysiske funktion, fysiske aktivitetsniveau, livskvalitet, smerte- og knogle sygdom Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
EndoVe Behandling af inoperabel kolorektal cancer med elektrokemoterapi givet via et endoskopisk system Fase 1 Herlev Hospital
ENGOT-EN2 Et fase III forsøg med postoperative kemoterapi eller ingen postoperativ behandling for mellem- eller højrisiko patienter, stadie I-II endometriecancer med negative lymfeknuder Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ENGOT-EN3-NSGO/PALEO Et randomiseret dobbeltblindet, placebo-kontrolleret fase 2 studie af Palbociclib i kombination med Letrozol versus placebo i kombination med Letrozol for patienter med østrogenreceptor positiv fremskreden eller recidiverende endometriecancer. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
EORTC 1209/Nintedanib Et randomiseret blindet, placebokontrolleret fase II-studie, der undersøger sikkerhed og virkning af Nintedanib (BIBF1120) som 2-linje behandling af patienter med enten differentieret eller medullær kræft i skjoldbruskkirtlen. Fase 2 Odense Universitetshospital
Epirubicin Epirubicin som 2.linje behandling til patienter med øget antal kopier af TOP2A genet og oxaliplatin resistent metastatisk colorectal cancer. Et investigator initieret fase II studie Fase 2 Odense Universitetshospital
EPSSG RMS 2005 RMS 2005 til behandling af non-metastatisk rhabdomyosarkom Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EPSSG RMS 2005 metastatisk RMS 2005 til behandling af metastatisk rhabdomyosarkom Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EpSSG-NRSTS 2005 NRSTS 2005 protokol til behandling af non-rhabdomysosarkom bløddelssarkomer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva) Herlev Hospital
EsPhALL Et åbent ikke-randomiseret studie af effekt og toksicitet ved tillæg af Imatinib (BCR-ABL tyrosinkinase hæmmer) til børn i intensiv kemoterapi for Ph+/BCR-ABL+ akut lymfoblastær leukæmi Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Århus Universitetshospital
EURELOS Europæisk registrering af recidiverende osteosarkom Afdeling udenfor Danmark
Århus Universitetshospital
Euro LB 02 Fælleseuropæisk behandlingsprotokol for lymfoblastære lymfomer hos børn Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EuroNet-PHL-C2 Andet internationale inter-gruppe studie af klassisk Hodgkin's lymfom hos børn og unge Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
EWOC-1 (Elderly Women Ovarian Cancer) forsøget Et randomiseret multicenter forsøg med carboplatin +/-paclitaxel til skrøbelige ældre kvinder med avanceret stadie III og IV c. ovarie Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
FANDANGO Et randomiseret fase II studie af førstevalg kombinationskemoterapi med nintedanib eller placebo til patienter med fremskreden eller recidiverende endometriecancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
FAP/BP29842 At vurdere sikekrhed, farmakokinetik og terapeutisk virkning af RO6874281 hos patienter med fremskreden og/eller metastatisk solide tumorer Fase 1 Rigshospitalet
FHCRC 2206 Undersøgelse af effekten af immunhæmmende behandling med sirolimus kombineret med cyklosporin (CSP) og mycofenolatmofetil (MMF) som akut GVHD profylakse efter nonmyeloablativ HLA klasse I eller II mismatchet donor Hematopoietisk Celle Transplantation (HCT) – Et Multi-Center forsøg Rigshospitalet
Folfoxiri-Toco Randomiseret undersøgelse af bivirkninger ved behandling med FOLFOXIRI kombineret med enten tocotrienol eller placebo som første linje behandling af metastaserende colorectal cancer Fase 2 Vejle Sygehus
Fotoferese/GVHD Behandling af steoridrefraktær akut og kronisk Graft versus Host sygdom (GVHD) med ekstrakorporal fotoferese Fase 2 Rigshospitalet
Foxy-5, 1.b Fase Ib dosis-eskalerende forsøg til evaluering af sikkerhed, tolerabilitet og farmakodynamisk respons af Foxy-5 hos patienter med udbredt brystkræft, tyktarmskræft eller prostatakræft Fase 1 Rigshospitalet
GEN701 Åbent fase 1 forsøg, med stigende doser af human-TF-ADC til patienter med lokalt avenceret og/eller metastaserende ovarie, cervix, endometri, blære, prostata, hoved-hals, NSCLC , eller esophagus cancer. Fase 1 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling Ukendt Fase Rigshospitalet
GRASPA Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastlær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Halo 109-301 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter studie af PEGyleret rekombinant human hyaluronsyre (PEGPH20) i kombination med nab-paclitaxel og gemcitabin sammenlignet med placebo samt nab-paclitaxel og gemcitabin hos patienter med tidligere ubehandlet stadie 4 pankreatisk duktal adenokarcinom med høj hyaluronsyre Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
HER2 ovarie Patienter med c. ovarie der behandles med taxol og carboplatin (TC) som 1. linje behandling ved at tage blodprøve fra opstart af TC samt inden start af hver serie kemoterapi mhp serum-HER2 måling. Ukendt Fase Vejle Sygehus
HERAN Inhomogen hypofraktioneret strålebehandling til lokalavanceret ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
HH 1401 Gennemførlighed af styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkomitant kemoradioterapi Herlev Hospital
Hilus Et fase II studie med stereotaktisk strålebehandling (SBRT) til patienter med centralt placerede lunge tumorer Fase 2 Rigshospitalet
HPV-test, cervical cancer og follow-up Recurrence After Surgery for Cervical Cancer - an Evaluation of the Follow-up Program Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
HR-NBL-1/SIOPEN Høj-risiko neuroblastom studie no 1 SIOP-Europe Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
HuMax-AXL-ADC Et åbent dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter til evaluering af sikkerheden af Axl specifikt antistof lægemiddelkonjugat (HuMax-AXL-ADC) hos patienter med solide tumorer Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
ICARIA Et fase 3, randomiseret, åbent, muticenter studie, der sammenligner kombination af isatuximab (SAR650984), pomalidomid og lavdosis dexamethason med pomalidomid og lavdosis dexamethason hos patienter med refraktær eller recidiverende og refraktær myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
IDHENTIFY/AG-221 Et fase III, multicenter, åbent, randomiseret studie hvor effekt og sikkerhed med AG-221 sammenlignes med konventionel behandlingsregime hos ældre patienter med sene stadier af AML med IDH2 mutation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
IMmotion 010 - WO39210 Et fase 3 forsøg, der er multicenter, randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbeltblindt, med henblik på vurdering af atezolizumab (anti-PD-L1 antistof) som adjuverende behandling af patienter med renalcellekarcinom med høj risiko for at udvikle metastaser efter nefrektomi Fase 3 Odense Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv Undersøgelse af immunprofil og immuncellefunktion i blod og tumorvæv fra patienter med follikulært lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi Herlev Hospital
IMPACT Initiativ til molekylær profilering og adaptiv colorectal cancer terapi (IMPACT) Rigshospitalet
Individualiseret patientbehandling Individualiseret patientbehandling: Bedre cancer diagnostik og terapi Rigshospitalet
INHALE Strålebehandling i holdt åndedræt til aptienter med lokal-avanceret lungekræft. Rigshospitalet
INOVATYON Fase III international, randomiseret undersøgelse af Trabectedin plus Pegyleret Liposomal Doxorubicin (PLD) versus Carboplatin plus PLD hos patienter med ovariecancer, som progredierer indenfor 6-12 måneder siden seneste platin behandling Fase 3 Odense Universitetshospital
Interfant-06 Internationalt studie af behandlingen af akut lymfoblastisk og bifænotypisk leukæmi hos børn under et år Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
IntReALL SR 2010 Internationalt studie for behandlng af Standard Risk tilbagefald af akut lymfoblastær leukæmi hos børn ALL2010 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Irofulven screening Screening for følsomhed for anticancer midler hos patienter med udbredt prostata-cancer Fase 1 Herlev Hospital
I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for colorectal cancer patienter - En undersøgelse af gennemførbarhed og effekterne af intervalgangtræning for colorectal cancer patienter med brug af smart phone applikation som træningsmodalitet Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Javelin Bladder 100 Et fase 3, multicenter, multinationalt, randomiseret, open-label, parallel designet studie af Avelumab (MSB0010718C) plus bedste understøttende behandling (BSC) vs. BSC alene, som vedligeholdende behandling for patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk urothelial kræft, hvis sygdom IKKE forværredes efter afslutningen af første linje platinholdige kemoterapi Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Javelin Renal 101 Et fase 3-, multinationalt, randomiseret, åbent, parallelarm forsøg med henblik på at sammenligne avelumab (MSB0010718C) i kombination med axitinib (Inlyta®) i forhold til monoterapi med sunitinib (Sutent®) som førstelinjebehandling af patienter med fremskredent renalcellekarcinom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Kaleidoscope Et prospektivt ikke-intervention post-autorisation sikkerhedsstudie (PASS) designet som et sygdomsregister over patienter med transfusionsafhængigt myelodysplastisk syndrom (MDS) af typerne IPSS lav- eller middel-1-risiko og isoleret 5q-deletion Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
KASTEL Kognitiv funktion hos patienter med Hodgkin Lymfom og Diffust Storcellet B-Celle Lymfom Rigshospitalet
KEYNOTE 181 Undersøgelse af pembrolizumab vs docetaxel, paclitaxel eller irinotecan hos patienter med spiserørskræft Fase 3
Keynote 189 Et fase 3 dobbelt blindet forsøg med platin og pemetrexed med eller uden pembrolizumab/placebo som 1. linje behandling til patienter med dissemineret ikke planocellulær NSCLC Fase 3 Rigshospitalet
KEYNOTE 355 Et randomiseret, dobbelt-blindet, fase 3 studie af Pembrolizumab (MK-3475) plus kemoterapi vs placebo plus kemoterapi for tidligere ubehandlet lokalt tilbagevendende, inoperabel eller metastatisk triple negativ bryst kræft Fase 3 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Keynote-173 Et fase 1 forsøg der vuderer behandling med pembrolizumab og kemoterapi som neoadjuverende behandling til triple negativ brystkræft Fase 1 Rigshospitalet
KEYNOTE-177/MK-3475 Forsøg med pembrolizumab sammenlignet med kemoterapi til ende/ eller tyktarmskræft i stadie IV med status MSI-Høj eller dMMR. Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
KIDES-203 Sikkerhed og tolerabilitet ved enkelte og gentagne doser ODM-203: et open-label, ikke-randomiseret, ukontrolleret, dosiseskalerings-, multicenter-, første gang til mennesker-forsøg til forsøgspersoner med fremskredne solide tumorer Fase 1 Rigshospitalet
KING En to-armet fase II undersøgelse af effektivitet og sikkerhed af selinexor (KPT-330) hos patienter med tilbagefald af glioblastom efter strålebehandling og temozolomide. Fase 2 Rigshospitalet
Kombinationsprotokollen Kombinationsbehandling med interferon-alpha 2 + JAK1-2 Inhibitor hos patienter med Philadelphia-negative kroniske myeloproliferative neoplasier Odense Universitetshospital
LAG 3 Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Latitude En randomiseret, dobbelt-blindet, sammenlignende undersøgelse af abirateron plus lavdosis prednisolon plus androgen deprivationsbehandling (ADT) overfor ADT alene hos nydiagnosticerede patienter med høj risiko, metastaserende hormon-naive prostatacancer (mHNPC) Fase 3 Vejle Sygehus
LiPlaCis Fase I/II dosiseskaleringsforsøg til evaluering af effekt, sikkerhed og tolerabilitet af LiPlaCis (Liposomal Cisplatin præperat) til patienter med diagnosticeret med cancer mamma og non-melanom hudcancer Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Vejle Sygehus
LiPlaCis - screening Screening for følsomhed for cisplatin / LiPlaCis (liposomal cisplatin) og andre anticancer midler hos patienter med fremskreden brystkræft Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Lonsurf Lonsurf (TAS-102) med eller uden bevacizumab til patienter med kemorefraktær metastatisk kolorektal cancer Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Lorlatinib vs. Crizotinib Et fase 3, randomiseret, ikke-blindet forsøg med lorlatinib monoterapi versus crizotinib monoterapi som første-linje behandling af patienter med fremskreden ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) Fase 3 Herlev Hospital
LOXO-TRK-15002 Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Rigshospitalet
LSD1 (NP39148) - (ED SCLC) Et multi-center, åbent, fase 1, dosis bestemmende og dosis udvidende studie af RO7051790, som bliver administreret oralt hos patienter med tilbagevendende og fremskreden småcellet lungecancer Fase 1 Rigshospitalet
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
LungeTRIO Et fase II-forsøg med standardkemoterapi og panitumumab til patienter med metastaserende NSCLC, udvalgt på basis af mutationsstatus Fase 2 Vejle Sygehus
LYCA Preventive Intervention Against Lymphedema After Breast Cancer Surgery (LYCA) Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Ringsted Sygehus
M15-550 Venice-1 Ublindet, enkelt-arms fase 3B multi-center studie, som evaluerer effekten af Venetoclax (ABT-199) hos patienter med tilbagefald af eller behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) herunder de som har 17p deletion eller TP53 mutation ELLER de som tidligere har modtaget behandling med B-celle receptorhæmmere Fase 3 Århus Universitetshospital
Magnolia Undersøgelse af varighed af knoglebeskyttende behandling hos patienter med myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MammaGoPro Et randomiseret studie af effekten af brugen af det elektroniske patientværktøj ePROCTCAE på sikkerheden i ordination af kemoterapi Herlev Hospital
Rigshospitalet
MATRix - IELSG 43 Højdosis kemoterapi og autolog stamcelletransplantation eller konsoliderende konventionel kemoterapi for primært CNS lymfom – et randomiseret fase III studie Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
M-CNAPS Cirkulerende tumor DNA som monitoreringsværktøj tll patienter med metastatisk kolorektal cancer Fase 2 Århus Universitetshospital
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
MEDI 4736-MM-003 (Fusion) Et fase 2, multicenter, ikke-blindet forsøg med det formål at fastlå sikkerheden og effekten ved kombinationen af Durvalumab (Durva) og Daratumumab (Dara) (D2) hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktær myelomatose (rrMM) Fase 2 Rigshospitalet
Medi4736-DLBCL-001 Et fase 2-, åbent, multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og den kliniske aktivitet af durvalumab i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincristin, prednison (R-CHOP) eller i kombination med lenalidomid plus R-CHOP (R2-CHOP) hos deltagere med tidligere ubehandlet højrisiko diffust storcellet B-cellelymfom Fase 2 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
MEDI4736-MM-002 (Fusion 2) Et fase 1/2 multicenter, ikke-blindet forsøg med det formål at bestemme den anbefalede dosis og doseringsregimen for durvalumab (MEDI4736) i kombination med lenalidomid (LEN) med og uden dexamethason (dex) hos forsøgspersoner, som for nylig er blevet diagnosticeret med myelomatose (NDMM) Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Mercaptopurin kinetik Plasma farmakokinetik for tablet og flydende form af 6-mercaptopurin hos børn med akut lymphoblastær leukæmi Fase 3 Rigshospitalet
MK3475-654 Et fase 3, randomiseret, dobbel-blindt forsøg med pembrolizumab plus epacadostat sammenlignet med pembrolizumab plus placebo som første-linje behandling hos patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft, der har høj ekspression af PD-L1 Fase 3 Regionshospitalet Herning
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Down Syndrome 2006 myeloid leukæmi protokol Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
MMIR Molekylære forandringer i myelomatose (MM) som nye mål for individualiseret behandling Rigshospitalet
Modufolin Et åbent, mulitcenter fase I/II studie af 5,10-methylene tetrahydrofolat (Modufulin®) i kombination med en fast dosis af 5-fluorouracil (5-FU) alene eller i kombination med en fast dosis af oxaliplatin eller irinotecan hos patienter med stadie 4 kolorectal cancer Fase 2
Fase 1
Odense Universitetshospital
MODUL Multicenter, randomiseret klinisk forsøg med biomarkør-dreven vedligeholdelsesbehandling i første linie metastatisk kolorektal kræft Fase 2 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
MonarchE Et randomiseret fase 3 forsøg med abemaciclib i kombination med standard adjuverende antihormonbehandling og standard antihormonbehandling alene efter operation for østrogen-receptor positiv og HER2-negativ brystkræft med spredning til regionale lymfeknuder Fase 3 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshosp
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Herlev Hospital
MSD Basket, pembrolizumab til solide tumorer. KEYNOTE 158 Pembrolizumab til avanceret solide tumorer, analyseret for prædiktive biomarkører. (KEYNOTE 158) Fase 2 Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
NAME En direkte sammenligning af Navelbine Oral (vinorelbine) kemoterapi givet enten klassisk eller metronomisk til behandling af patienter med metastaserende brystkræft Fase 2 Herlev Hospital
Regionshospitalet Herning
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Nano Knife Videreudvikling af Elektroporation - Nanoknife som behandlingsmulighed hos patienter med lokaliseret avanceret pancreas cancer uden spredning Aalborg Universitetshospital
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
NeoAEGIS Et randomiseret forsøg med neoadjuvant og adjuvant kemoterapi (modificeret MAGIC regime) versus neoadjuvant kemoradioterapi (CROSS regime) til patienter med adenokarcinom i spiserør og mavemund Rigshospitalet
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol) Fase 3 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg Fase 2 Vejle Sygehus
NeoToc Tocotrienol i kombination med neoadjuverende kemoterapi til kvinder med brystkræft Fase 2 Vejle Sygehus
NeuroOx Nervepåvirkning efter oxaliplatin-holdig kemoterapi hos patienter med kolorektal cancer Odense Universitetshospital
New SPCRC Patient karakteristik, behandling, respons på behandling, cellefrit tumor-DNA og overlevelse i en prospektiv kohorte af uselekterede skandinaviske patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC) Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Nintedanib, BIBF 1120 Dobbelt blindet, randomiseret fase 2 studie med nintedanib i kombination med pemetrexed/cisplatin efterfulgt af kontinuerlig nintedanib monoterapi, versus placebo i kombination med pemetrexed/cisplatin efterfulgt af kontinuerlig placebo monoterapi. Fase 2 Rigshospitalet
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
NOPHO ALL CNS Kortlægning af forekomsten af subklinisk involvering af centralnervesystemet hos børn med akut lymfoblastær leukæmi Ukendt Fase Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 protocol til forebedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Rigshospitalet
NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 protokol til forbedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne Fase 3 Århus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Ukendt Fase Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
NOPHO-DBH AML 2012 Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Nordic 8 FOLFIRI + Erbitux versus alternerende FOLFIRI + Erbitux/FOLFOX + Erbitux til patienter med potentiel resektabel metastaserende kolorektalcancer med wild type KRAS og BRAF. Et randomiseret fase II studie Fase 2 Herlev Hospital
Hillerød Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
NORDIC 9 Fuld dosis monoterapi med S-1 (efterfulgt af irinotecan) eller nedsat dosis kombinationsbehandling (S-1/oxaliplatin efterfulgt af S-1/irinotecan) som initial behandling til ældre patienter med udbredt kolorektalkræft. Fase 2 Hillerød Hospital
Nordic BTC-01 Neoadjuverende kemoterapi til patienter med galdegangskarcinom - Et nordisk fase II studie Fase 2 Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Nordic ET-Nec Everolimus og Temozolomide som 1-linie behandling til avanceret gastroenteropancreatisk neuroendokrin karcinom (G3) med Ki67 på 20-55%. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Nordic Nec Prospektiv registrering af patienter med neuroendokrin karcinom fra mavetarmkanalen Ukendt Fase Odense Universitetshospital
NOTCH Fase 1, multicenter, ikke-randomiseret, open-label, dosis eskallerende (Part A) efterfulgt af kohorteudvidelse (Part B). Evaluering af tbl. LY3039478 til patienter med avanceret eller metastaserende cancer Fase 1 Rigshospitalet
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom Fase 1 Rigshospitalet
NUCOG 1 / VINGEM Et multicenter, randomiseret fase II-studie med vinflunin/gemcitabin versus carboplatin/gemcitabine, som 1.linie behandling til patienter med metastatisk urothelial carcinom som er uegnet til cisplatin-baseret kemoterapi grundet nedsat nyrefunktion. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Næstved
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Onkogeriatri Onkogeriatrisk intervention og opfølgning i hjemmet til forbedring af livskvalitet og gennemførlighed af cancer behandling hos multisyge ældre Århus Universitetshospital
OPAL Follow-up of Endometrial Cancer Patients (OPAL) Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
OPTIC Et randomiseret, ublindet fase 2-forsøg med ponatinib hos patienter med resistent kronisk fase kronisk myeloid leukæmi med henblik på beskrivelse af effekt og sikkerhed af en række doser Fase 2 Århus Universitetshospital
OPTIMISM MM-007 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie, med sammenligning af effekt og sikkerhed ved behandling med pomalidomid, bortezomib og lavdosis dexamethason versus bortezomib og lavdosis dexamethason hos patienter med relaps eller refraktær myelomatose Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
PACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft, som behandles med nab-paclitaxel og gemcitabine med eller uden Tocilizumab Fase 2 Herlev Hospital
PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft Århus Universitetshospital
PEACE III Et randomiseret, multicenter, fase III forsøg som sammenligner enzalutamid med en kombination af Ra223 og enzalutamid hos asymptomatiske eller let symptomatiske, kastrationsresistente patienter med prostatakræft med knoglemetastaser (mCPRC – metastatic castrate-resistant prostate cancer) Fase 3 Rigshospitalet
PEARLS Et randomiseret fase 3-forsøg med anti-PD-1 monoklonalt antistof pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til patienter med tidligt stadie NSCLC efter resektion og gennemførelse af standard adjuverende behandling (PEARLS) Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital Næstved
Perfusion skanning af nyretumor Perfusion skanning af nyretumor Sjællands Universitetshospital Roskilde
Peroral irinotecan - SOL-901 Et åbent fase 1, dosis eskaleringsstudie som skal evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af oral administration af irinotecan hos voksne patienter med solide tumorer Fase 1 Herlev Hospital
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient Rigshospitalet
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Herlev Hospital
Århus Universitetshospital
PREBEN Et fase 1/2 studie af kombinationsbehandling med pixantrone, etoposid, bendamustin og ved CD20-positive tumorer, rituximab til patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft af B- eller T-celle fænotype – P(R)EBEN studiet Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Prima Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, multicenter studie af Niraparib som vedligeholdelsesbehandling til patienter med fremskreden HRD-Positiv kræft i æggestokkene efter respons på front line platinbaseret kemoterapi Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
PROCAN Sexual and Urological Rehabilitation to Men Operated for Prostate Cancer and Their Partners (PROCAN) Rigshospitalet
PROfund Et fase 3, åbent, randomiseret studie, der vurderer effektiviteten og sikkerheden af olaparib (Lynparza) versus enzalutamid eller abirateronacetat hos mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som ikke har haft effekt af tidligere behandling med en ny hormonel behandling og har mutation i homolog rekombination reperationsgen (HRR) Fase 3 Odense Universitetshospital
PROMova Individualiseret opfølgning af patienter behandlet for æggestokkræft baseret på PROM – patient rapporteret oplysninger og fælles beslutningstagning Herlev Hospital
Regionshospitalet Herning
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
PROTRACT Progressive Resistance Training and Cancer Testis - en undersøgelse af behandlings- og træningseffekt på muskelfunktion, morfologi og inflammation hos testiscancer patienter behandlet med kemoterapi Rigshospitalet
Prædiktion lunge DNA Blodprøve mhp genpolymorfi baseret på PCR teknik. Fase 1 Vejle Sygehus
PSA-ERECT Et randomiseret, åbent, multicenter-, 2-armet fase III forsøg med androgen deprivation +/- Taxotere (docetaxel) til patienter med ikke-metastaserende prostatacancer og en stigende PSA Fase 3 Rigshospitalet
PUMA-NER-5201 Et åbent fase 2 forsøg med Neratinib til patienter med solide tumorer med somatiske mutationer i den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR, HER2, HER3) eller EGFR-genamplifikationer Fase 2 Rigshospitalet
Qol projekt Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation? Sjællands Universitetshospital Roskilde
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospital Viborg
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Århus Un
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Århus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewing sarkom Fase 2
Fase 3
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Re-RAD-1 Ekstern strålebehandling for bækken recidiv hos patienter med rectum cancer, der tidligere er behandlet med stråleterapi Fase 2 Århus Universitetshospital
RESPECT REhabilitation including Social and Physical activity and Education in Children and Teenagers with cancer Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Respons på ALK targeteret behandling Identificering af respons blandt patienter med lungecancer på ALK targeteret behandling ved undersøgelse af tumor DNA i en blodprøve Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
RT-PROM MR skanninger ved kræft i prostata hos patienter, der behandles med strålebehandling Århus Universitetshospital
SAKK 35/14 Rituximab med eller uden tillæg af ibrutinib til tidligere ubehandlede patienter med fremskreden, symptomatisk follikulært lymfom. Et randomiseret, dobbelt-blindet fase II studie, et samarbejde mellem SAKK og NLG (SAKK35/14) Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
SAUL Et ublindet multicenter studie, der skal vurdere sikkerheden af atezolizumab hos patienter med recidiv af inoperabel, lokal avanceret, metastatisk, urothelial eller ikke- urothelial carcinom i urinvejene Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer Screening and Systematic Follow-up for Cardiopulmonary Comorbidity in Patients Having Surgery for Colorectal Cancer Vejle Sygehus
SEAVATS studiet Supplementary Epidural Analgesia in Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) - The SEAVATS Study Odense Universitetshospital
SEED Undersøgelse af effekten af kemoterapi til patienter med kræft i mavesæk eller spiserør. Fase 2 Rigshospitalet
SEQTOR Et randomiseret åbent forsøg med henblik på at sammenligne effekten og sikkerheden af everolimus efterfulgt af kemoterapi med STZ-5FU efter progression eller den omvendte rækkefølge, kemoterapi med STZ-5FU efterfulgt af everolimus efter progression, ved fremskreden progredierende pancreatisk NET Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
Siesta En randomiseret kontrolleret undersøgelse af Alendronat som forebyggende behandling mod udvikling af glucocorticoid induceret osteoporose hos patienter der behandles for malignt lymfom Aalborg Universitetshospital
SIOP 2001 Wilms tumor The Nephroblastoma clinical trial and study SIOP 2001 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SIOPEL 6 Et multicenter studie af effekten af cisplatinbehandling for hepatoblastom Fase 3 Rigshospitalet
Århus Universitetshospital
SIOP-LGG 2004 Cooperative multicenter Study for Children and Adolescents with Low Grade Glioma Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SOPHIA Et randomiseret fase III studie af Margetuximab Plus Kemoterapi vs Trastuzumab Plus Kemoterapi til behandlingen patienter med HER2 + metastatisk brystkræft, der tidligere har modtaget anti-HER2 og systemisk terapi Fase 3 Regionshospitalet Herning
Sjællands Universitetshospital Næstved
Vejle Sygehus
Århus Universitetshospital
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie Fase 3 Århus Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2 Sjællands Universitetshospital Roskilde
STEREOCORD Et randomiseret studie ift. stereotaktisk strålebehandling versus dekompressions kirurgi efterfulgt af postoperativt strålebehandling hos patienter med metastatisk rygmarvskompression. Rigshospitalet
STOP-OP Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet Rigshospitalet
STRASS Et fase III randomiseret studie af præoperativ strålebehandling plus kirurgisk behandling versus kirurgisk behandling af patienter med retroperitonealt sarkom (RPS) Fase 3 Herlev Hospital
SYNK Præ-habilitering af patienter med hoved-halskræft (SYNK) Rigshospitalet
TARGIT-E TARGIT-E (lderly) (ældre). Fase II studie af intraoperativ strålebehandling (IORT) til ældre patienter med små brystcancere Fase 2 Rigshospitalet
TASCO 1 Et åbent, randomiseret, ikke komparativ fase 2 studie, som evaluerer S 95005 (TAS-102) plus bevacizumab og capecitabin plus bevacizumab hos patienter med tidligere ubehandlet metastatisk colorektal cancer, der ikke er egnet til intensiv behandling Fase 2 Rigshospitalet
Tazemetostat Et fase 1-forsøg med EZH2-hæmmeren tazemetostat til børn med recidiverede eller behandlingsresistente INI1-negative tumorer eller synovialt sarkom Fase 1 Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk malignt melanom T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk melanom Fase 2 Herlev Hospital
T-celle terapi i kombination og vemurafenib T-celle terapi i kombination med vemurafenib til patienter med BRAF muteret metastatisk malignt melanom Fase 2 Herlev Hospital
T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom T-celle terapi til patienter med metastatisk renalcelle carcinom Fase 1 Herlev Hospital
TEAM Et fase 1-2 studie af 6-thioguanin i kombination med methotrexate og 6-mercaptopurin i vedligeholdelsesfase 2 til akut lymfoblastær leukæmi hos børn og voksne Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Århus Universitetshospital
TED14147 Et first-in-human fase I dosisoptrapningsforsøg med SAR428926 til patienter med avancerede solide tumorer Fase 1 Rigshospitalet
TestisCAB Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer Fase 2 Rigshospitalet
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Herlev Hospital
TKI Nyre Værdien af DCE-CT og DCE-US i monitorering af behandlingseffekten af angiogenesehæmmere ved metastaserende renalcellecarcinom (mRCC). Århus Universitetshospital
TocoOvar Tocotrienol som kosttilskud til patienter med avanceret ovariecancer. Fase 2 Vejle Sygehus
TREM Et fase II forsøg af AZD9291 til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, som er progredieret efter tidligere behandling med EGFR TKI. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Triangle Autolog stamcelletransplantation efter Rituximab/Ibrutinib/Ara-c indeholdende induktion i generaliseret mantle celle lymfom - et randomiseret European MCL Network studie Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Tumorsfære Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumorsfærer for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende colorectal cancer Fase 2 Vejle Sygehus
VIABLE (Sotio) Et randomiseret, dobbelblindet, multicenter, parallel-gruppe, fase 3 studie, der evaluerer effektiviteten og sikkerheden af DCVAC/PCa versus placebo i mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der er egnet til 1. linje kemoterapi Fase 3 Herlev Hospital
VISION/HOVON 141 CLL Et prospektivt, multicenter fase II forsøg for behandling med ibrutinib plus venetoclax af patienter med kreatinin clearance ≥ 30 ml/min, som har modtaget tidligere behandling for kronisk lymfatisk leukæmi (RR-CLL) med eller uden TP53 aberrationer Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Waldenström Kliniske og Immunologiske Studier ved Waldenströms Makroglobulinæmi og IgM MGUS: Potentiale og Perspektiver for Cancer Immunterapi Herlev Hospital
Watchful Waiting 2 (WW2) Kurativ intenderet konkomitant kemo- og stråleterapi af lav rektumcancer. Et prospektivt, multicenter observationsstudie Ukendt Fase Rigshospitalet
Vejle Sygehus
Aalborg Universitetshospital
WP12 Senfølger efter behandling af hjernetumorer Aalborg Universitetshospital
WP29945 Et åbent, multicenter, dosiseskalerende og ekspanderende fase 1B studie til undersøgelse af sikkerhed, farmakokinetik og terapeutisk aktivitet af RO6958688 i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt fremskreden og/eller metastatiske CEA-positive solide tumorer. Fase 1